Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży

STATUT

Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1.    Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  w Łomży, zwane dalej „przedszkolem” jest przed¬szkolem publicznym.
2.    Siedziba przedszkola znajduje się w Łomży przy ul. Spółdzielczej 8
3.    Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Łomża    
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
4.    Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.
5.    Przedszkole używa pieczęci o treści:

lub


6.    Przedszkolu może być nadane imię przez organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej.

§ 2.

Przedszkole działa na podstawie:
1.    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2.    Niniejszego statutu.

§ 3.

1.    Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie od 630  do 1630  od poniedziałku do piątku. Czas ten może ulec zmianie w zależności od  potrzeb zgłoszonych przez rodziców w danym roku szkolnym. Godziny  pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora  i Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy  programowej wychowania przedszkolnego.
2.    Wakacyjne terminy przerw w pracy przedszkola ustala corocznie w zależności od liczby dzieci w poszczególnych przedszkolach organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej Przedszkola.


§ 4.

1.    Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana
jest przez:
a)    Radę Miasta Łomży,
b)    rodziców  
2.Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie podstawy  
programowej wychowania przedszkolnego dziennie, określonej przez Ministra        
Edukacji  Narodowej. Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej
ustalony jest na  5 godzin.
4. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na   
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie
z  bieżącą uchwałą Rady Miasta Łomży oraz umową zawartą z Przedszkolem     
Publicznym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.
5. Zawarta umowa pomiędzy Przedszkolem Publicznym nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi a rodzicem /opiekunem prawnym zobowiązuje do uiszczenia opłat
z tytułu korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń przedszkola.
6.Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dzieciom i pracownikom przedszkola.   
Zasady odpłatności i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w  
porozumieniu z  organem prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie
koszty surowców użytych do przygotowania posiłków.
7. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci w zakresie 3 posiłków:
-za trzy posiłki dziennie -100% dziennej stawki żywieniowej x liczba dni pracy    
przedszkola w danym miesiącu,
- za dwa posiłki dziennie ( śniadanie, obiad) -85% dziennej stawki żywieniowej x  
liczba dni pracy  przedszkola w danym miesiącu,
- za każdy posiłek osobno: śniadanie 25% dziennej stawki żywieniowej, obiad 60%    
dziennej stawki żywieniowej, podwieczorek 15% dziennej stawki żywieniowej.
8. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych  
na  początku miesiąca i ogłoszonych na tablicy ogłoszeń nie później jednak  niż
do 10  dnia każdego miesiąca.
9. Za prawidłowy rejestr uczęszczania dziecka do przedszkola oraz miesięczne  
zestawienie dni obecności odpowiada nauczyciel grupy. Wykaz godzin i dni  
obecności odpowiada nauczyciel grupy.
10. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są   zgodnie
z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
§ 5.

1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia  
ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z  
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
2. Przedszkole na życzenie rodziców dzieci może zorganizować naukę religii , którą  
włączy do planu zajęć przedszkolnych.
3. Obowiązkowo naukę religii prowadzi się dla grupy nie mniejszej niż siedmioro  
wychowanków. Realizację tego obowiązku określa Rozporządzenie  MEN z dnia   
30 czerwca 1999r, ( Dz. U. nr 67 poz, 753)
4. Dzieci na wniosek rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (j.  
obcy,  zajęcia muzyczne, gimnastyka korekcyjna ), rodzaj zajęć, ich częstotliwość  
uwzględniają w szczególności możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od
wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców, a  
organizowane przez  Radę Rodziców.
5.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć  
umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć  rewalidacyjnych,  
powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.
6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola     
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców .

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§ 6.


1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie.
Celem wychowania przedszkolnego jest:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego     
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego    
znoszenia stresów i porażek;
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce  
dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i
technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w  sposób  zrozumiały dla innych;
h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki  
plastyczne;
i ) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych  
wiadomości  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
2. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej    
przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości,   
którymi powinny   wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego
3.Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje kształcąc dzieci
w następujących obszarach:
a. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z
dorosłymi  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach  
zadaniowych.
b. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i    
kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
c. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
d. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w     
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
e. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
f. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
g. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
h. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
i. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
j. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,      
budzenie zainteresowań technicznych.
k. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w  
unikaniu zagrożeń.
l. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
ł. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
m. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
n. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
4. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się
w szczególności  na:
a. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym,
bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b. uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, zapewnienie dzieciom
równych szans rozwoju, umacnianie wiary we własne siły i możliwości
osiągnięcia sukcesu,
c. tworzenie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia  
celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie,
d. rozwijanie wrażliwości moralnej,
e. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk  
zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym,  
społecznym, kulturowym i technicznym,
f. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i  
wyrażania własnych uczuć i przeżyć,
g. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju
wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju psychicznego i fizycznego,
poznanie zasad bezpiecznego postępowania, wdrażanie do zachowań  
prozdrowotnych i proekologicznych.
5. Przedszkole zapewnia ,opiekę wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji     
bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom dojrzałości
szkolnej.

§ 7.

1.    Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie roz¬woju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami roz¬wojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodni¬czym.
2.    Praca dydaktyczno - wychowawcza prowadzona jest w oparciu o  program wychowania przedszkolnego oraz programów autorskich zatwierdzonych w trybie przewidzianym przepisami prawa,
3.    Przedszkole dostosowuje treści, metody i organizację pracy dydaktycznej
do możliwości psychofizycznych dziecka a także otacza je opieką psycholo¬giczną, pedagogiczną, logopedyczną,  wczesnym wspomaganiem rozwoju.
4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być   
dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.       
zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w   
przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie    
dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną
czwartą czasu),dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku   
itp.  (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje    
przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne,    
realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować
(w tej  puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe,     
organizacyjne i inne).
3.    Przedszkole może na życzenie rodziców realizować programy autorskie, wpro¬wadzać innowacje pedagogiczne, eksperymenty oraz zajęcia dodat¬kowe
z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

§ 8.

1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowują metody i sposoby   
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowi¬-  
skowych z  uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a
w szczególności:
a. nauczyciel i woźna oddziałowa zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad grupą   
dzieci w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem    
przedszkola,
b. personel przedszkola zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa -   
zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
c. przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
d. nauczyciele współpracują z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i porad¬niami    
specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc psychologa,
pedagoga, logopedy i lekarza.

§ 9.

1. Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom  pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010 nr 228 poz,1487)  poprzez:
a. diagnozowanie środowiska wychowanków,
b. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb   
dziecka i  umożliwianie ich zaspokojenia,
c. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
d. organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e. wspieranie dziecka uzdolnionego,
f. wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse        
edukacyjne  dzieci,
g. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności  wychowawczych    
oraz umożliwienie im rozwijania umiejętności   wychowawczych,
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest dobrowolna i
nieodpłatna, organizowana w formie:
a. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz     
innych zajęć o charakterze terapeutycznym,  
b .porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
c. zajęć edukacyjnych dla rodziców,
3. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji   
w tym zakresie określają odrębne przepisy.

§ 10.

1.Dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie mogą być przyjęte do      
Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,    
określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, oraz decyzji  
komisji kwalifikacyjnej.
2. Dzieci niepełnosprawne w oddziałach integracyjnych obejmuje się kształceniem   
specjalnym w zależności od rodzaju niepełnosprawności i stopnia upośledzenia
umysłowego.
3.Przedszkole zapewnia dzieciom ,o których mowa w ust 2:
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
c) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do     
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z    
wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i    
wychowawczej,
d) zajęcia rewalidacyjne lub terapeutyczne, w zależności od potrzeb,
e) integrację ze środowiskiem,

§ 11.

1. W Przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od
chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
2.Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz
kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie a także
formy współpracy z rodziną określają odrębne przepisy Rozporządzenie MEN
z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci (Dz. U. nr 23  poz.133).

§ 12

1.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
a) jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy przedszkola
b)    dwóch nauczycieli w przypadku 10-godzinnego czasu pracy oddziału
c)     trzech nauczycieli w grupach integracyjnych pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym,
2. W Przedszkolu dodatkowo zatrudnieni są nauczyciele posiadający specjalne
przygotowanie pedagogiczne oraz odpowiedni specjaliści w celu   
współorganizowania kształcenia integracyjnego.
3. Przydziału do poszczególnych grup wiekowych dokonuje dyrektor  w  
porozumieniu  z radą pedagogiczną.
4. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ
prowadzący.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola


§ 13.

1.Organami przedszkola są:
a)    dyrektor przedszkola,
b)    rada pedagogiczna,
c)    rada rodziców.
2.Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swej działalności,
które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 14.

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowa¬dzący.
2. Dyrektor działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 listopada 1991    
art.39 p.1 z późn, zm. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola,
organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy prowadzi politykę kadrową
przedszkola,
3. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Przedszkolu    
nauczycieli w oparciu o Rozporządzenie o nadzorze z dnia 7 października 2009
(Dz. U. nr 168 poz.1324)
4. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju  
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
5. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały.
6. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola  
zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich   
prawidłowe wykorzystanie.
7.    Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a
także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym.
8. Zadania dyrektora są następujące:
a)    opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan
b)    prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola, gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
c)    jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie-dokonanie kontroli obiektu Przedszkola i placu zabaw pod kontem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
d)    ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej
e)    przygotowanie arkusza organizacji Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu  
f)    przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
g)    organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przed¬szkola, planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przed¬szkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
h)    kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczy¬cieli oraz innych pracowników przedszkola,
i)    przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem za¬opiniowanym przez radę pedagogiczną,
j)    zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepi¬sami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
k)    administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
l)    współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowni¬ków,
m)    prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
n)    Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją,
o)    współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzoru¬jącymi i kontrolującymi,
p)    stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
q)    podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola
w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

§ 15.

1.    Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy o systemie oświaty z dnia 6 września 1991 r. art.40-43 z późn. zm. oraz z rozporządzeń wykonawczych.
2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący
w przedszkolu oraz katecheta.
3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.
4.    Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regula¬minu.
5.    Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
6.    Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:
a)    dyrektor,
b)    Rada Pedagogiczna - co najmniej 1/3jej członków
c)    organ prowadzący,
7.    W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
8.    Termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwo¬ści na tydzień przed zebraniem.
9.    Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
10.    Kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa.
11.    Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a)    przygotowanie projektu statutu przedszkola, przedstawianie propozycji jego zmian,
b)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autor¬skich,
c)    uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
d)    ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
e)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
12.    Rada Pedagogiczna opiniuje:
a)    przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkol¬nego,
b)    projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników,
c)    wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
d)    organizację pracy placówki,
e)    propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom sta¬łych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodat¬kowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
13. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie   
z harmonogramem. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością  
głosów, w obec¬ności,   co najmniej 1/2 liczby jej członków.
14.Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał
wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio  
dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
15.Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnio¬skiem  
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o  
zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela  
zatrudnionego w placówce.
16.Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

§ 16.

1.    Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.
2.    Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3.    Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opi¬niami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
4.    W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodzi¬ców.
5.W posiedzeniach Rady Rodziców  mogą brać udział z głosem doradczym osoby    
zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady   
Pedagogicznej.

§ 17.

1.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor   
przedszkola,  który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego
działania i   podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia
bieżącą wy¬mianę  informacji.
2.Wszelkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki,  
uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola

§ 18.

1.    Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2.    Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku.
3.    Przedszkole może pełnić dyżur wakacyjny, którego termin podaje się do pu¬blicznej wiadomości we wszystkich placówkach przedszkolnych w miesiącu czerwcu.
4.    Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30 w dni robocze od ponie¬działku do piątku.
5.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci  
zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb,
zainteresowań i  uzdolnień stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
7. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20, w tym
od 3 do 5  dzieci niepełnosprawnych .
8. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre¬śla   
arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30   
kwietnia.
9. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną za¬
twierdza organ prowadzący przedszkole. Regulacje wynikają z art.9.ust.8 Karty    
Nauczyciela
10.W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
a)liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
b)liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
c)ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez or¬gan
prowadzący.
11.Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady    
Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on   
wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych  
oraz oczekiwań rodziców.
12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę  
nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy roz¬kład dnia, z   
uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
13.Liczba oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych w zależności od potrzeb i   
możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
14.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z  
odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
15. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak
najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§ 19.

1.Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez   
rodziców ( prawnych opiekunów ) bądź inne osoby upoważnione przez rodziców.
2.Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby  
wskazanej przez rodziców.
3.Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem  
dokumentu tożsamości.
3.Rodzice ( prawni  opiekunowie ) przejmują odpowiedzialność prawną za   
bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich  
osobę.
4.Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie
nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona.
5. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania  
odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie  
dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej ( osobiście lub telefonicznie).

§ 20.

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. Rekrutację dzieci do Przedszkola odbywa się elektronicznie corocznie od 1marca
do 30 kwietnia .
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Przedszkola przekracza liczbę miejsc,  
dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców powołuje Komisję ds. Rekrutacji.  
4.W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na  
terenie miasta Łomży przy uwzględnieniu dodatkowych preferencyjnych
warunków:
a)    obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko
b)    dzieci z opiniami lub orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
c)    dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełno¬sprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do sa¬modzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci
z rodzin zastępczych,
d)    dzieci już uczęszczające do danego przedszkola,
e)    dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
f)    dzieci obojga rodziców pracujących,
g)    rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
5. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 do 6 lat.
6. Dyrektor przedszkola może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjąć do    
przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
7.Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęsz¬czać
do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku
ka¬lendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku   
szkolnego wydaje  poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
8.Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw
Dziecka, a  w szczególności do:
a)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycz¬nego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b)    szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowa¬nia,
c)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psy¬chicznej,
d)    poszanowania jego godności osobistej,
e)    poszanowania własności,
f)    opieki i ochrony,
g)    partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h)    akceptacji jego osoby.
9.    W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.


§ 21.

1.Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć  
decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w  
następujących przypadkach:
a. zalegania z opłatą za Przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku  
dziecka 5 i 6-letniego może podjąć decyzję o przeniesieniu wychowanka do
innego oddziału działającego na terenie miasta, realizującego tylko podstawę
programową  wychowania przedszkolnego,
b. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o  
przyczynie nieobecności,
c. ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub  
innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy
zmierzającej do rozwiązania problemu ( np. podjęcie terapii) lub gdy
wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,
d. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu
2.W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji
opisanej w  ust.1 pkt dyrektor zobowiązany  jest podjąć następujące działania:
a. zawiadomić rodziców o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem w
zakresie korekcji zachowań dziecka,
b. zaproponować rodzicom  dziecku odpowiednią pomoc,
c. zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym  
problemie oraz zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,
d. zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie

Rozdział  V
Wychowankowie przedszkola

§ 23.

1.    Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2.    Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka,      
które nie ukończyło 3 roku życia
3.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 10 lat.
4.    Dziecko  w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, którym dziecko kończy 6 lat.
5.    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszenia dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
6.    Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności:
a. szczególnej troski, ochrony i pomocy oraz zaspokajania
różnorodnych potrzeb,
b. pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości w atmosferze
szczęścia, miłości i zrozumienia oraz bezpieczeństwa moralnego i
materialnego,
c. przygotowania do życia w społeczeństwie jako indywidualnie
ukształtowana jednostka,
d. wychowania w duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów
Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji,      
wolności, równości i solidarności,
e. wychowania podnoszącego jego kulturę ogólną, obcowania z nią  / teatr,            
kino, muzeum, itp. /,
f. warunków sprzyjających rozwijaniu jego zdolności, poczucia
odpowiedzialności moralnej i społecznej,
g. korzystania z wszelkich możliwości zabaw i rozrywek,
h. odpowiedniego wyżywienia, mieszkania i opieki lekarskiej.Rozdział VI
Rodzice

§ 24.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a)    przestrzeganie niniejszego statutu i regulaminu placówki,
b)    zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c)    respektowanie uchwał rady pedagogicznej,
d)    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeń¬stwo;
e)    terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
f)    informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
g)     nie¬zwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaź¬nych.
h)    przestrzeganie obowiązkowego uczestnictwa dzieci 5 i 6 letnich w realizacji rocznego przygotowania do szkoły.

§ 25.

1.    Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecz¬nego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego in¬dywidualnego rozwoju.
2.    Rodzice mają prawo do:
a)    zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i planu pracy w danym oddziale,
b)    uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c)    uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d)    wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z ob¬serwacji pracy Przedszkola,
e)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi pro¬wadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - Radę Rodziców.

§ 26.

1. Rodzice za szczególnie zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola
mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora.

§ 27.

2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub
częściej  na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 28.

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a)    zebrania ogólne i grupowe,
b)    konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, logopedą psychologiem i innymi specjalistami pracującymi w przedszkolu,
c)    kąciki dla rodziców,
d)    zajęcia otwarte.
e)    uroczystości i imprezy integracyjne
f)    inne

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 29.

1.    W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicz¬nym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a w oddziałach integracyjnych dodatkowo nauczyciele ze specjalistycznym przygotowaniem pedagogicznym.
2.    Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuń¬czą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3.    Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a)    planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b)    wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zaintereso¬wań,
c)    prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i za¬bezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych ob¬serwacji,
d)    stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
e)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas po¬bytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
f)    współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psycholo¬giczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
g)    planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
h)    dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz tro¬ska o estetykę pomieszczeń,
i)    eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
j)    współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowa¬nia i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opie¬kunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyski¬wania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
k)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowaw¬czej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
l)    realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
m)    czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
n)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wycho¬wawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
o)    realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikają¬cych z bieżącej działalności placówki.

§ 30.

1.W Przedszkolu zależności od potrzeb zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele  
posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela
w przedszkolu integracyjnym oraz odpowiedni specjaliści( m.in. logopeda,
psycholog, surdopedagog, oligofrenopedagog, psycholog) w celu
współorganizowania  kształcenia integracyjnego.
2.Nauczyciele i specjaliści, o których mowa w ust.1, w szczególności:
a) rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci    
niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie,
b) współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach     
integracyjnych, przede wszystkim:
- wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne wybierają i    
opracowują programy wychowania przedszkolnego,
- dostosowują realizację programów wychowania przedszkolnego do  
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci   
niepełnosprawnych  i niedostosowanych społecznie,
- w zależności od potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci   
niepełnosprawnych  i niedostosowanych społecznie wspólnie z nauczycielami  
prowadzącymi zajęcia dydaktyczne opracowują dla każdego dziecka  
indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych
działań  nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych i zajęć   
socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem,
-uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli,
c) prowadzą zajęcia rewalidacyjne oraz socjoterapeutyczne:
d) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w doborze  
metod pracy z dziećmi  niepełnosprawnymi  i niedostosowanymi społecznie,
e)prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i  
psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.

§ 31.

1.Psycholog w Przedszkolu otacza opieką wszystkie uczęszczające do niego dzieci,
ze  szczególnym uwzględnieniem dzieci w grupach integracyjnych oraz dzieci    
sześcioletnich.
2.W szczególności do zadań psychologa należy:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym  
diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie ich mocnych stron,
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka,  
określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym    
działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci,  
rodziców  i nauczycieli,                            
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-     
pedagogicznej dla  dzieci, rodziców  i nauczycieli,                            
d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom   
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej
w środowisku  przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka,
g)    wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu     
wychowawczego przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach,
f) udział w komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do grup integracyjnych.
3. Psycholog prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć,  
czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, wykaz dzieci  
zakwalifikowanych do różnych form zajęć, w szczególności pomocy
psychologiczno- pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i    
instytucjami, z którymi psycholog współdziała przy wykonywaniu swoich
działań.

§ 32.

1.Do zadań logopedy należy w szczególności:
a) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
b) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników
organizowanie  pomocy logopedycznej,
c)prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dzieci, u których    
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
d) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci starszych z trudnościami
w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami i specjalistami  
prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
h)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym  środowiskiem dziecka,
i)    wspieranie działań wychowawczych nauczycieli wynikających z programu         
dydaktyczno-wychowawczego oraz programu rozwoju Przedszkola,

§ 33.

1.Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów  
dopuszczonych do użytku szkolnego.
2.Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i po uwzględnieniu możliwości dzieci Rada
Pedagogiczna ustala w drodze uchwały zestaw programów wychowania  
przedszkolnego, który będzie obowiązywał od początku następnego roku
szkolnego.


§34.

1.Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych
placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 35.

1.    W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, ich podstawo¬wym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czy¬stości.
2.    Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przed¬szkola.
3.    Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne prze¬pisy.

§ 36.

Zadania innych pracowników przedszkola:
1.    Woźna oddziałowa zobowiązana jest:
a)utrzymywać w czystości powierzone jej opiece pomieszczenia,
b)uczestniczyć podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
c)dbać o należyty stan mienia przedszkolnego,
d)pomagać nauczycielce przy organizowaniu zajęć, przy ubieraniu i rozbiera¬niu
dzieci, sprzątaniu i pomocy do zajęć, przy podawaniu posił¬ków.
2.    Kucharka zobowiązana jest:
a)    przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki,
b)    przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywie¬niowych i dbać o racjonalne ich zużycie,
c)    utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny,
d)    brać udział w ustalaniu jadłospisów.
3.    Pomoc kuchenna zobowiązana jest:
a)    pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,
b)    utrzymywać w czystości pomieszczenia kuchenne, sprzęt i naczynia ku¬chenne,
c)    załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produk¬tów.
4.    Robotnik zobowiązany jest:
a)    wykonywać prace ogrodnicze wokół przedszkola,
b)    dokonywać drobnych napraw,
c)    dbać o estetykę otoczenia przedszkola,
d)    wykonywać inne prace polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
5.    Intendent przedszkola zobowiązany jest:
a)    sprawować opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
b)    zaopatrywać w sprzęt i żywność,
c)    załatwiać sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomiesz¬czeń i sprzętu przedszkola (remonty),
d)    sporządzać jadłospisy,
e)    prowadzić magazyn i dokumentację magazynową,
f)    nadzorowanie i sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji dzieciom i per¬sonelowi,
g)    utrzymywać w czystości magazyn żywnościowy,
h)    pobierać od rodziców odpłatność za przedszkole.
6. Główna księgowa jest koordynatorem i kontrolerem wszystkich operacji
finansowych i gospodarczych w przedszkolu
a)wspólnie z dyrektorem reprezentuje  jednostkę na zewnątrz
b)podpisuje dokumenty składane w banku
c)wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora ( prowadzi obsługę finansowo-    
księgową przedszkola wg dokumentów regulujących stosunek pracy i zakresu     
czynności).
7. Pomoc nauczycielki zobowiązana jest:
a)    sprzątać zabawki na półkach w swojej grupie,
b)    podawać posiłki dzieciom i sprzątać po nich,
c)    pomagać dzieciom przy posiłkach,
d)    pomagać w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w szatni oraz podczas ćwiczeń gimnastycznych i załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
e)    uczestniczyć w spacerach i wycieczkach oraz wyjściach na plac zabaw ze swoją grupą,
f)    porządkować salę po zajęciach plastyczno – technicznych,
g)    pomagać nauczycielce w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych i wy¬stroju sali.
8.Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola.
9.Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

§ 37.

1.Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na    
wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie  
bezpieczeństwa wychowanków.
2.Wszyscy pracownicy placówki musza zwracać uwagę na osoby postronne  
przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu  
pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania
osób postronnych.
3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego
zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia  
wychowanków.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 38.

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności
przedszkolnej - nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 39.

Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.


§ 40.

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:   
a)udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora Przedszkola.
b)wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń

§ 41.

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 42.
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi prze¬pisami.

§ 43.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 44.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 28 czerwca 2007 r.    

zmiany zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2011r

Data powstania: środa, 7 mar 2012 08:56
Data opublikowania: środa, 7 mar 2012 08:59
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2057 razy